سازمان با بهره‌گیری از متخصصین با تجربه و کارشناسان خبره، همواره بهبود مستمر را با الگو قرار دادن سیستمهای مدیریتی مدنظر قرار می دهد و با جهت‌گیری و تعیین مقاصد ذیل، مشارکت مؤثر کلیه کارکنان را جهت نیل به آنها جلب می‌نماید:

  • رعایت کامل الزامات فنّی و بهداشتی مورد نیاز مصرف کنندگان
  • بکارگیری منابع انسانی کارآمد و متعهد
  • تعامل صادقانه با کلیه مشتریان و طرف‌های ذینفع
  • آموزش هدفمند و پیوسته، جهت افزایش سطح دانش، بینش و رفتاری کارکنان به عنوان سرمایه‌های اصلی شرکت
  • رعایت کلیه ملاحظات و الزامات ایمنی و بهداشتی در زمینه واردات مواد اولیه

Search