مقدمه

 

با افزایش خطرات زیست محیطی ناشی از انتشار ترکیبات آلی فرار و تصویب قانون الزام کاهش میزان این ترکیبات در محصولات شیمیایی صنایع از یک طرف و افزایش قیمت مواد نفتی و به طبع آن ترکیبات پتروشیمی از طرف دیگر کشورهای صنعتی پیش رفته و حتی کشور های در حال توسعه را بر آن داشت تا به سمت تولید ومصرف مواد زیست سازگار روی آورند. یکی از منابع عمده انتشار این مواد رنگ های حلال پایه است که حدوداً 40% رنگ را شامل می شود. نقش ترکیبات آلی فرار در رنگ، حلال ها و رقیق کننده ها، در مراحل ساخت و اعمال آن، کنترل غلظت و روانی رنگ است. در حین تولید رنگ بعد از اعمال آن تبخیر شده و وارد محیط زیست می شوند و اثرات زیان باری روی کارگران تولید و مجریان و ساکنان محیط رنگ شده می گذارند. از جمله موارد زیان آور می توان به تاثیر بر نیروی کار تولید و اعمال رنگ، تخریب لایه ی ازون، پدیده ی گلخانه ای، غبار فوتو شیمیایی، تجمع گازهای مسمومیت، تجمع گاز ها ی اشتعال، مسمومیت های شدید ریوی سر طان زای، از کار افتادگی زودرس، افزایش قیمت تمام شده ی محصول ، کاهش منابع فسیلی و بطور کلی کاهش بهره وری اشاره کرد.

 

ادامه مطلب در فایل PDF

Search