استفاده از رنگدانه های آلی و معدنی در تهیه ی میکای رنگی

 

میکا اصطلاحی عمومی است که به گروهی از کانی های آلومینوسیلیکات گفته می شود. این کانی های ساختار ورقه ای شکل داشته و از ترکیبات فیزیکی و شیمیایی مختلف تشکیل شده اند. کانی های خانواده ی میکا از ساختار ورقه ای هستند که شامل موسکوویت، بیوتیت، فلوگوپیت، لپیدولیت و ناترونیت می باشند که موسکوویت مهم ترین و فراوان ترین کانی صفحه ای به شمار می آید. در سال 2008 امریکا بزرگترین بازار تولید و مصرف میکا را با سهم حدود 40 درصدی به خود اختصاص داده و چین و ژاپن به ترتیب با 24 و 17 در صد مکان های دوم و سوم از بازار میکا را داشته اند. بازار جهانی میکا تا سال 2010 به حدود 44 هزار تن می رسد و رشد سالیانه 3.2 % را برای آن پیش بینی می کنند.

 

ادامه فایل در PDF

Search