نونیل فنل اتوکسیله، افزودنی پرمصرف

آلکیل فنل های اتوکسیله از نظر طبقه بندی به دسته ای از مواد به نام سورفکتانت ها متعلق می باشند. سورفکتانت ها به دلیل برخورداری از یک بخش حلال گریز و یک بخش حلال دوست توانایی کاهش کشش بین سطحی دو فاز امتزاج ناپذیر را دارا هستند و در نتیجه می توانند سیستم هایی مانند آب/ روغن و یا سوسپانسیون ایجاد نمایند. ساختار عمومی آلکیل فنل اتوکسیله در شکل زیر آورده شده است. 

 

ادامه مطلب در فایل PDF

Search